ForumIRC.Com - Tekil mesaj gösterimi - Psikoloji Terimler Sözlüğü A'dan Z'ye
Tekil mesaj gösterimi
Standart Yanıt: Psikoloji Terimler Sözlüğü A'dan Z'ye #52
Painfully - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Alt 13 Nisan 2021, 14:41
B

Ba ( Ba )
Eski Mısırlılar tarafından ölümsüz olduğuna inanılan,bir kişinin özü. Ruh.

Banshee ( Banşi )
Galler bölgesindeki inanışlarına gore,inildiyip bağırarak ölümü haber veren dişi varlık.

Bardo ( Bardo )
Tibet Budizminde,varoluşun orta seviyesi. Hayat ve yeniden doğuş arasındaki seviye.

Basic Technique ( Temel Teknik )
Tahmini yapılan her kartın ayrılıp kenara koyulmasıyla uygulanan,Zihin Okuma testlerinde kullanılan Kart Tahmin testine verilen ad. ( Card-Guessing)

Billet Reading ( Pusula,Not Okuma )
Herhangi bir sorunun gizlice bir kağıda yazılıp,bir zarfın içine koyularak mühürlenip psişiğe verilmesi,psişiğin verilen mühürlü zarfı alarak,içindeki soruyu tahmin ederek doğru cevabı vermeye çalışmasıdır.

Bi¤¤¤¤¤¤¤¤ ( Bilokasyon )
Aynı anda iki farklı yerde görünmek bulunmak.

Bio-PK ( Bio PK)
Biyolojik proseslerde psikokinetik etkiler.

Black Art ( Kara Sanat)
Siyah bir örtüyü siyah arka planda üzerinde kullanarak,objeleri saklamak için kullanılan,sihir tekniği. Çoğunlukla hilekarlar ve sahte medyumlar tarafından kullanılmıştır.

Black Magic ( Kara Büyü )
Başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan ayin veya büyü .

C

Cabinet ( Kabin )
Fiziksel medyumun,çeşitli fenomenlerin meydana geldiği durumda,kutu veya perdelerle kapanmış bir alanın içinde tutulması.

Call ( Çağrı )
Kart Tahmini veya ESP testi sırasında hedef tarafından verilen karşılık.

Candomble ( Kandomble )
Brezilya kökenli ruhani inanış.

Card Guessing ( Kart Tahmini )
Setteki kartların tahminine dayanan deneysel test.. ( Oyun veya Zener Kartları )

Cartomancy
Kartları kullanarak geleceği okuma. Örn. Tarot.

Cerebral Anoxia ( Beyinsel Anoksi )
Beyine yeterince oksijen gitmemesi. Genellikle duyu tahribatı,halusinasyon bazen de ölüp tekrar dirilme terübelerini açıklamak için kullanılır.

Chance ( Şans)
Olaylar üzerinde rastgele,tahmin edilemez etkiler.

Channeling ( Kanal Açma )
Enkarne olmamış varlıklardan mesaj ve ilham alma.

Charm ( Tılsım )
Büyü veya içinde büyü taşıyan nesne .

Christian Science ( Hristiyan İlimi )
Marry Baker Eddy tarafından kurulan dini iyileştirme hareketi . Ortodoks medical uygulamalarını reddeder.

Cipher Test ( Şifre Testi )
Ölümden sonra şifre ile bağlantı kurmak için kişinin bıraktığı şifreli mesaj.

Circle ( Çember )
Seans düzenleyen insan grubu.

Clairaudience ( Sesli Mesaj Algılama )
Paranormal sesler duyarak olarak informasyon ( bilgi ) elde etme

Clairvoyance ( Durugörü - Klervoyans )
Gözle görülmeyen duyu ötesi şeyleri görerek ve duyarak algılama.

Clairvoyant ( Klervoyant )
Transa girmeye gerek duymadan,duyu ötesi şeyleri gören,algılayan kimse.

Coincidence ( Tesadüf,Raslantı )
Kısa zaman içinde,birbirleriyle alakası olmayan olayların,anlamlı ve birbirine bağlıymışcasına iki veya daha çok kez vukuu bulması. Raslantılar bazen açıklanamaz ve tahmin edilemez şekilde garip olabilirler.

Collective Apparition ( Ortak Görünme )
Bir hayaletin veya görüntünün bir değil birkaç kişi tarafından görülmesi.

Collective Unconscious ( Ortak Bilinçsizlik)
Carl.G Jung ( 1865 –1961 ) tarafından ileri sürülen, insanlar tarafından ortak olarak paylaşılan bilinçsiz düşünce veya tecrübe seviyesi.

Communication ( Haberleşme)
Medyumlukta,diskarne varlıkların verdiği mesajlar.

Communicator ( Haberci )
Medyumun mesajları aldığı diskarne varlık. .

Confederate ( İttifakçı )
Sahte Psişik veya mentaliste gizlice bilgi sağlayan kişi.

Conjuring ( Sihirbazlık )
Hile kullanarak paranormal efekler yaratmak. Genellikle eğlence amaçlıdır.

Contact Mind Reading ( Temasla Zihin Okuma )
Telepatinin taklidi bir teknik olarak,zihin okuyucusunun ( karşıdaki kişinin elini veya kolunu tutarak ) zihni okunan kişinin bilinçsizce yaptığı belli belirsiz kas hareketlerini anlamlandırması,okumasıdır. Ayrıca kas okuma olarak da bilinir.

Control ( Kontrol)
(a)Deneysel Parapsikolojide,deneyin standart usuller içerisinde yürütülüp,sonuçların mevzu dışı sebeplerle lüzumsuz yere etkilenmemesininin temin edilmesidir.
(b) İspirtisma’da,trans medyumuyla haberleşen ve genellikle trans durumunu control eden diskarne varlık.

Control Group ( Kontrol Grubu )
Performansları deneysel konularla mukayese edilen insan grubu. Deneysel Grup.

Corn Circle ( Mısır Dairesi)
Daha çok Güney Britanyada yaygın olan büyümekte olan ekin tarlalarından bulunan dairesel veya daha ayrıntılı oluşumlar. Şekiller. Bazen UFO gözlemleriyle ilişkilidirler. Çoğu şekil zekice şekillendirilmiş ve anlam ifade eder gibi görünür. Bu işaretlerin esrarı çözülememiştir.

Correlation ( Korrelasyon - Değişkenlik Bağlantısı )
Iki veya daha fazla olay veya değişkenliğin arasındaki benzerlikler. Ortak ilişki.

Correlation Coefficient ( Korrelasyon Katsayısı )
Iki veya daha fazla ölçünün birbirleri arasındaki bağlantının derecesini gösterir matematiksel indeks.

Cosmic Consciousness ( Kozmik Bilinç )
Kişinin,tüm kainatın yaşayan bir varlık olduğunun farkına varma tecrübesi.

Coven ( Koven)
Cadılardan oluşan grup.

Crisis Apparition ( Kriz Anı Görünmesi )
Önemli bir krizin ( Ölüm,kaza veya ani hastalık ) ilk birkaç saati içinde kişinin görüntü tecrübesi yaşaması. ( hayalet,tayf,bilinmeyen cisim v.s.)

Cross-correspondence ( Çapraz Muhabere )
( a) iki veya daha fazla medyumun,ayrı ayrı aldıkları,ancak bir araya getirildiklerinde bir anlam teşkil eden bilgi,enformasyon parçaları.
(b) Çapraz Muhabere,Fiziksel Araştırma Cemiyeti ile ilişkili olan bir grup Otomatistin devam ettirdiği ve 1901 den 1932’ye kadar süren kompleks bir çapraz muharebeye verilen addır.

Cryptomnesia ( Kripto Hafıza )
Kaynağını bilmeden kişinin açıkladığı,bildirdiği bir bilgi.( İlham yoluyla bildirmesi)
Bazen Kripto Hafıza,Ksenoglosi ( Kişinin bilmediği bir lisanda yazması veya konuşması ) ve Geçmiş Hayat Anısı gibi paranormal tecrübeleri açıklamak için de kullanılır.

Crystal Gazing ( Kristale Bakmak )
Paranormal bilgiler almak üzere ayna,cam veya bir likidin yansınalı yüzeyine bakmaktır. Scrying olarak da bilinir.

Curse (Lanet)
Başkalarına paranormal yollardan zarar vermek için yazılmış veya söylenmiş sözler

D

Daemon (Daimon) (Koruyucu ruh)
İlham ve tavsiye veren koruyucu ruh. Ayrıca koruyucu melek olarak da geçer.

Deathbed Experience ( Ölümyatağı Deneyimi)
Ölen bir kişinin,ölmüş olan arkadaşlarını veya yakınlarını görmesi,yanında hissetmesi.

Deja Vu ( Deja Vu )
Kişinin,o anda olan birşeyi daha evvel tecrübe ettiği hissine kapılması.

Delta ( Delta )
Her çeşit olağan dışı olayı anlatmak için kullanılan bir terim.

Dematerialization ( Dematerilizasyon)
Fiziksel bir objenin paranormal olarak görüntüsünün soluklaşıp,saydamlaşması veya tamamen kaybolması.

Demonic Possession ( Şeytani Pozesyon /İstila- Elegeçirilme )
Şeytani ruhlar tarafından ele geçirilme. Bir kişinin içine şeytan girmesi. ( Halk dilinde cin çarpması)

Deport ( Ayrılış )
Bir cismin,paranormal bir hareketle korunmalı ve belirlenmiş bir alanın dışına çıkması. Demeterilizasyon ve Teleportasyon ile bağlantılı.

Dice Test ( Zar Testi )
Psikokinesis araştırmalarında kullanılan bir teknik. Özne zarların düşüşünü yönetmeye çalışır.

Direct Voice ( Direk Ses )
Seans sırasında,orada bulunan herhangi birinden değil de ince bir hava akımından veya daha çok bir trampetten gelirmiş gibi görünen ses.

Discarnate Entity ( Diskarne Varlık)
Ruh veya maddesel olmayan varlık. Daha çok ölmüş ve dünyada sıkışmış birinin ruhu için söylenir.

Dissociation (Kişilik Çözülmesi )
Normal bilinçli farkındalığın dışında yapılan hareketler yada bilincin ayrı merkezleri olduğunu belirten akli yaptırımlar.

Divination ( Kehanet )
İşaretlere ve sembollere bakarak,olaylar veya gelecekle ilgili gizli anlamları,işaretleri yorumlamak. Kehanete örnek olarak Tarot,Falcılık,Çay yapraklarını okumayı gösterebiliriz.

Divining Rod ( Kahin Çubuk)
Su veya maden damarı aramak için kullanılan çatal şeklinde çubuk. ( Bazen bir çift L şeklinde çubuk olabilir )

Doppelganger ( Eş Ruh )
Hayatta olan bir kişinin eş ruhunu taşıdığı farzedilen ve yalnız olan kimselere görünen Ruh/ Hayalet

Double ( Çift )
Birinin bedeninin eş kopyası. Astral bedenle ilgili .

Double Blind ( Çifte Kör )
Deneysel bir testte,ne özne ne de deneyi yapan kişinin,deneyin anahtar vasıflarından haberdar olmaması.

Dowsing ( Tarama)
Yer altında bulunan,su,maden damarı veya kayıp kişi ve objelerin kehanet çubuğu veya sarkaç ile paranormal taramayla aranması.

Drop-in Communicator ( Davetsiz Haberci)
Oturum esnasında davet edilmeden gelen haberci .

E

Earth- Effect ( Deprem Efekti )
Fiziksel medium D.D. Home ( Daniel Dunglas Home 1833-1886 ) yaptığı odanın deprem oluyormuşcasına sallanmasını içeren fenomen.

Ecstasy ( Ekstaz )
Blincin değişik ( değişmiş) durumlarından biri. Kişi kendi üzerinde kontrol kaybı ve büyük bir vecd hali tecrübe eder. Bir çeşit trans halidir.

Ectoplasm ( Ektoplazma )
Fiziksel medyumun ter atar gibi ürettiği ve materilizasyona uğrayarak şekil alabilen yarı likid- akışkan şey,varlık.

EEG (Electro-encephalography) ( Elektro- Beyin ölçümleri )
Beyin korteksinde oluşan elektriksel aktivite varyasyonlarını kaydetme metodu.

Elemental Spirit ( Elemental Ruh )
Bir ruhun dört klasik elementlerden biriyle bağlantılı olması. ( Ateş,Toprak,Hava ve Su ). Animizm ile ilgili.

Elongation ( Uzantı)
Fiziksel bedenin paranormal uzantısı. Bazı mistik ve fiziksel medyumlarda olduğu rapor edilmiştir.

Empath ( Empat )
Özellikle pisişik özellikler taşıyan kimselerde görülen,başkalarının duygularına karşı hassas olma,anlayabilme.

Empathy ( Empati )
Başka bir kişinin veya hayvanın tecrübesini veya duygusal durumunu anlayabilme yeteneği. Çoğunlukla başka birinin duyarlılığını acılarını ve dugularını tecrübe etme olarak bilinen pisişik yetenektir.

Entity (Varlık)
Varoluş,varlık,şey.

ESP (Extrasensory Perception)
Duyu Dışı Algılamalar .

ESP Cards ( ESP Kartları )
Zener kartlarına bakınız.

Etheric Body ( Eterik Beden )
Astral bedenin benzeri. Fiziksel bedeni tüm kıvrımlarıyla sardığı söylenmektedir. Kimilerine gore ise aura dan başka bir şey değildir.

Evil Eye ( Kem Göz )
Bazı insanlarada bulunan,sadece bakarak karşılarındakine zarar verme yeteneği.

EVP ( Electronic Voice Phenomena)
Elektriksel Ses Fenomeni

Evocation ( Evokasyon )
Büyülü sözler veya ayinlerle ruh ( genellikle şeytani ruh) çağırma.

Exorcism ( Şeytan Çıkarma)
Dualar okuyaka bir kişinin bedenini istila etmiş kötü ruhu def etme. Şeytan Çıkarma.

Experiment ( Deney )
Kontrol altındaki öğelerle yapılan test..

Experimental Group ( Deneysel Grup )
Özel bir test prosedürünün altında olan bir grup pisişik.

Experimental Parapsychology ( Deneysel Parapsikoloji )
Kendiliğinden olan olayları araştırma veya teftiş teknikleri yerine,deneysel metodları içeren paraolojik araştırmalar.

Experimenter ( Deneyci )
Deneyi yöneten kişi.

Experimenter Effect ( Deneyci Tesiri )
Deneycinin kişiliği veya davranışlarının deney sonuçlarına tesir etmesi.

Extradimensional ( Boyut Dışı )
Bulunduğumuz boyutun dışından olan.

Extrasensory Perception ( Duyu Dışı Algılama )
Paranormal yolla alınan enformasyon. Telepatiyi de içerir.

Extraterrestrial ( Dünya Dışı )
Bulunduğumuz dünyanın dışından olan.

F

Fairy ( Peri )
Küçük,insane benzeri mitsel varlık. İyiliksever veya kötücül olabilir.

Faith Healing ( İnançla İyileştirme )
Duayla veya ilahi güce inançla ilişkili iyileştirme .

False Awakening ( Sahte Uyanış )
Kişinin uyanmış olduğunu sanıp,aslında hala rüya görüyor olma durumu.

Faraday Cage ( Faraday Kafesi )
Elektriksel etkilere karşı korunmuş alan sağlayan metal ağ .

Feedback ( Geri Besleme )
Özneye test sırasındaki performanslarına ilişkin bilgi verilmesi.

Fire Walking ( Ateşte Yürüme )
Ayakta herhangi bir acı veya zarar olmadan,kor haline gelmiş kömürlerin üzerinde yürüme.

Flying Saucer ( Uçan Daire )
1947 de icat edilen bir terim. Genellikle dünya dışı uzay gemisi olduğuna inanılnan bilinmeyen,diske benzer hava cisimlerine verilen ad. Şimdiki genel adı “ UFO” dur.

Focal Person ( Odak Kişi )
Poltergeist aktivitelerinin merkezi haline gelmiş kişi.

Fortean Phenomena ( Fortean Fenomeni )
Amerikan araştırmacı yazar Charles Fort’un adını taşıyan bu fenomenler. Geleneksel bilim bilgisini zorlayan,garip fenomenlerdir. Fortean Fenomenleri,paranormal olarak farzedilen,ancak garip,paranormal olmayan olayları içerir. Canavarlar ve mucizeler olağandışı olaylar,ve beklenmedik yağmurlar gibi.

Fortune Telling ( Falcılık )
Gelecekle ilgili olayları tahmin etmeyi amaçlayan çeşitli çalışmalardır.

Fraud ( Hile- Sahtekarlık )
Genellikle finansal kazanç amacıyla,bilerek yapılan sahte paranormal fenomenler oluşturmak. Eğlence amaçlı,bu tür sahte fenomenleri oluşturanlar ise Sihirbaz ve Mentalist olarak bilinir ve normal olarak bu sınıfa sokulmazlar.

G

Ganzfeld ( Ganzfeld Tekniği )
Duyu Dışı Algılama konusununda bir araştırma tekniğidir.
Bu teknikle yapılan deneylerde,Deneğin ( Özne ) gözkapaklarına birer pinpon topu yerleştirilir. Kulaklık takılarak „Beyaz Ses“ denilen tıslama ve ıslık sesine benzer ses dinletilir. Kırmızı bir ışık Deneğin gözkapaklarının üzerindeki toplara yansıtılır ve denek bir süre sonra halüsinasyonlar görmeye başlar. Bu noktada odada bulunan diğer kişilere görsel similasyon gösterilir. Kısa bir video gösterisi şeklinde. Gösteriyi seyreden kişilerin amacı,gördüklerini telepatik olarak deneğe iletmektir.

Geomancy ( Remil )
Çizgileri ve şekilleri yorumlayarak gaipten haber verme,kehanette bulunma sistemi.

Ghost ( Hayalet )
Ölmüş bir insanın ruhunun görüntüsüne verilen popular ad.

Gimmick ( Hile cihazı)
Sihirbazlıkta,büyülü efekt yaratmak için kullanılan hertürlü gizli aparat. Sahte medyumlar tarafından da kullanılır.

Glossolalia ( Glosolali)
Transtayken kişinin zamanımızda kullanılmayan ( antik ) bir lisanda konuşması.

"Goat" ( Keçi )
Psişik teste tabi tutulan,fenomene inanmayan denek.

Guardian Angel ( Koruyucu Melek )
Kişiyi koruduğuna inanılan melek.

Guide ( Klavuz)
Kişinin ruhsal yolculuğunda eşlik ettiğine inanılan ruh.
__________________
“çirkinsiniz ve bu fiziksel değil.”